ششمین کنگره بین المللی نارسایی قلب ایران 

ارکان کنگره

 • Team
 • دکتر بابک شریف کاشانی

  رئیس کنگره


 • Team
 • دکتر سعید علیپور پارسا

  دبیرعلمی کنگره


 • Team
 • دکتر احمد امین

  دبیر اجرایی کنگره

چاپایمیل